Home

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Home

โครงการหลักสูตรการออกแบบการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศาลาคุณมุขรพ. ยะนายไตรชัยรัตน์ลำโปนพ. สจ. พ. พ. ได้มาเยี่ยมพบปะและติดตามการดำเนินงานโครงการหลักสูตรการออกแบบการจัดการด้านการแพทย์และการศึกษาด้านการบริการปฐมภูมิผ่านระเบียบการทำงานอาจารย์นพ. สมศักดิ์ชุนกรัศม์และที่ปรึกษาจากกระทรวงร่วมให้คำแนะนำตลอดกิจกรรมได้พบรูปแบบในการดำเนินงานในเชิงกว้างรูปแบบและพร้อมที่จะต่อยอดไปสู่รูปแบบในเชิงกว้างในการออกแบบ ในการบริการด้านการแพทย์และด้านในต่อไป       

Read more

กิจกรรมให้ความรู้ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

19/8/63 ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ยะรัง ร่วมกับ รพสต.คลองใหม่และอบต.คลองใหม่ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ เล่นเกม กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกาแลสะนอ ต.คลองใหม่ ในโครงการ RDU การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้องในกลุ่มของเยาวชน และเพื่อเป็นแกนนำเล็กๆในครอบครัวของชุมชนครับ

Read more

Kick Off มาตรการ x-ray พื้นที่อำเภอยะรัง

15 เมษายน 2563 เวลา 13.30-14.30 น. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี Kick Off กิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้านเพื่อคัดกรอง ควบคุมโรคโคโรน่า-19 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วย นายอับดุลการีม  ยีดำ นายอำเภอยะรัง ปลัดอาวุโสอำเภอยะรัง และทีมปลัดอำเภอฯ พญ.นินี   สุไลมาน ผอ.รพ.ยะรัง นายบอรอเฮง   ดีเยาะ  สสอ.ยะรัง นายมูฮำหมัดนาเซร์   ดอเลาะ  นวก.ชำนาญการ  และทีมงาน คปสอ.ยะรัง  นายก อบต.เขาตูม และทีมงาน อบต.เขาตูม  ทีมงานกำนัน/ผญบ. ตำบลเขาตูม  ทีมงาน รพสต.เขาตูม และอสม. ตำบลเขาตูม ทุกหมู่บ้าน ได้พร้อมกันมารับ นโยบายและแนวทางการควบคุมโรคโควิด-19...

Read more

น้ำใจคนไทย

บุคลากรโรงพยาบาลยะรัง เร่งดำเนินการกระจายวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทีมโรงพยาบาลยะรัง จะทำงานทุ่มเทกายและใจ เพื่อผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ และขอบคุณทุกน้ำใจที่ส่งมาสู่อำเภอยะรัง

Read more