ประกาศ โรงพยาบาลยะรัง

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

เขียนโดย Super User

ประกาศ โรงพยาบาลยะรัง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ตามที่รัฐบาลแถลงการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรงพยาบาลยะรังจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านโดยยกระดับการเฝ้าระวังดังนี้

  1. จำกัดประตูเข้า-ออก โดยทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองที่ป้อมยามเพียงจุดเดียว
  2. กำหนดการเวลาเยี่ยมผู้ป่วยคลอด, หลังคลอด และตึกผู้ป่วยในทั่วไปดังนี้

          ช่วงที่ 1 เวลา 11.00 – 13.00 น.
          ช่วงที่ 2 เวลา 19.00 – 21.00 น.

  1. อนุญาตให้มีคนเฝ้าไข้ 1 คน ต่อผู้ป่วย 1 คน ทั้งในห้องรอคลอด, หลังคลอด และตึกผู้ป่วยในทั่วไป โดยจะมีบัตรเฝ้าไข้แจกให้ญาติ
  2. งดเยี่ยม เฝ้า ในตึกผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ( ตึกโควิด ) ทุกกรณี
  3. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าเยี่ยมโดยเด็ดขาด ( มาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข )

 

** ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามพระราบบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 **

    >> พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
    >> ประกาศกระทรวงสาธารณสุข