พื้นที่ต้นแบบดีเด่น ด้านการแพทย์ไทย

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Home

12 ม.ค 64 แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลยะรัง เป็นตัวแทนระดับจังหวัดปัตตานี ประเภทโรงพยาบาลชุมชน เข้าประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ด้านการเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่12 ประจำปี2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา