เกี่ยวกับหน่วยงาน

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

เขียนโดย Super User
 

ชื่อ : นางสาวนินี

นามสกุล : สุไลมาน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะรัง

 

ชื่อ : นางสาวกุลภรณ์

นามสกุล : จิตสุวรรณ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

ชื่อ : นางแวแอเซาะ

นามสกุล : มูซอ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

   
   
เขียนโดย Super User

กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต


 กฏหมายเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

Digital Law (กฎหมายดิจิทัล )
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุง
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 2550
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2563)


 

เขียนโดย Super User
หน่วยงาน สายตรง สายใน มือถือ ช่วงเวลาการติดต่อ 
โรงพยาบาลยะรัง 073-439018     24 ชั่วโมง
ประชาสัมพันธ์/จุดรับบัตรคิว   3100   ในเวลาราชการ 
ห้องบริหาร   3101   ในเวลาราชการ  
ห้องการเงิน   3102    ในเวลาราชการ  
ห้องทันตกรรม 073-439204  3104 , 3105    ในเวลาราชการ  
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  073-439257 3106   24 ชั่วโมง
ห้องชันสูตร   3109    ในเวลาราชการ  
ห้องเวชระเบียน   3110   24 ชั่วโมง
คลินิกผู้ป่วยนอก    3111 , 3112 , 3113 , 3114    ในเวลาราชการ  
ห้องชำระเงิน   3119   24 ชั่วโมง
ห้องจ่ายยา    3120    24 ชั่วโมง
คลินิกโรคเรื้อรัง    3121 , 3122 , 3123    ในเวลาราชการ  
ศูนย์พนักงานขับรถ   3130    24 ชั่วโมง
ป้อมยาม   3131    24 ชั่วโมง
ห้องคลอด   3133 , 3134    24 ชั่วโมง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน   3135    ในเวลาราชการ  
ศูนย์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า  073-439532 3137 , 3138   ในเวลาราชการ  
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ   3139   ในเวลาราชการ 
งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม   3140    ในเวลาราชการ  
ห้องเอกซเรย์   3146    ในเวลาราชการ  
คลินิกวัณโรค   3147    ในเวลาราชการ  
คลินิกฟ้าใส   3148    ในเวลาราชการ  
กลุ่มการพยาบาล   3149    ในเวลาราชการ  
ห้องกายภาพบำบัด   3150    ในเวลาราชการ  
ตึกผู้ป่วยใน  073-439259 3151    24 ชั่วโมง
ตึกผู้ป่วยใน (ห้องพิเศษ)   3204   24 ชั่วโมง
คลินิกแพทย์แผนไทย   3276   ในเวลาราชการ  
โรงครัว   3277    ในเวลาราชการ  
ห้องซักฟอก   3274    ในเวลาราชการ  
ห้องจ่ายกลาง   3261    ในเวลาราชการ  
งานสวน   3262    ในเวลาราชการ  
ซ่อมบำรุง   3267   ในเวลาราชการ  
ศูนย์คุณภาพ   3256   ในเวลาราชการ  
ศูนย์คอมพิวเตอร์   3275   ในเวลาราชการ  
ห้องโสต/สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์        
     
 ส่งแฟกซ์ 073-439205       24 ชั่วโมง