หน่วยมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO