• CCT001 : อัตราความสำเร็จของการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ปี 2564
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-25 14:10:32 โดย
 • EMR003 : อัตราการเกิดข้อบกพร่องในขณะส่งต่อ ปี 2564
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-02-03 09:22:46 โดย
 • EMR004 : ระยะเวลาให้บริการเฉลัี่ยของผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเแินประเภท3 ,4, 5 ปี 2564
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-02-03 09:41:29 โดย
 • EMR005 : การติดเชื้อของแผลเย็บ(CONTAMINATE) ปี 2564
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-02-03 09:55:03 โดย
 • LAB001 : อัตราการไม่รายงาน Lab วิกฤติ ปี 2564
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-29 14:35:02 โดย lab
 • OPD007 : อัตราจำนวนการคัดกรอง STROKE ไม่ถูกต้อง ปี 2565
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2022-01-18 11:58:18 โดย opd
 • OPD008 : อัตราจำนวนอุบัติการณ์การคัดกรอง Sepsis ไม่ถูกต้อง ปี 2565
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2022-01-18 11:59:37 โดย opd
 • TTM007 : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยปฏิบัติงานในรพสต.15แห่งครบ100% ปี 2564
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-30 15:19:15 โดย ttm