ATD003 : ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่กินยาต้านไวรัสได้รับการตรวจ VL 1 ครั้งต่อปี ปี 2563
รหัส ATD003
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่กินยาต้านไวรัสได้รับการตรวจ VL 1 ครั้งต่อปี
ตัวตั้ง จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่กินยาต้านไวรัสได้รับการตรวจ VL 1 ครั้งต่อปี
ตัวหาร จำนวนผู้ป่วยที่กินยาทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 95.45 ค่าน้อยสุด :
Notice: Undefined variable: min in C:\xampp\htdocs\kpi\public\print.php on line 75
0.00
ค่ามากสุด :
Notice: Undefined variable: max in C:\xampp\htdocs\kpi\public\print.php on line 76
0.00
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-07 14:29:28 โดย atd