ATD008 : ร้อยละ 75 ของผู้เข้าบำบัด บำบัดครบตามเกณฑ์ ปี 2563
รหัส ATD008
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 75 ของผู้เข้าบำบัด บำบัดครบตามเกณฑ์
ตัวตั้ง จำนวนผู้ป่วยที่บำบัดครบ 4 เดือน
ตัวหาร จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 78.02 ค่าน้อยสุด : 60.00 ค่ามากสุด : 100.00
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-07 11:21:41 โดย atd