ATD009 : ร้อยละ 85 ของผู้เข้าบำบัดครบ ได้รับการติดตามครบ ปี 2563
รหัส ATD009
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 85 ของผู้เข้าบำบัดครบ ได้รับการติดตามครบ
ตัวตั้ง จำนวนผู้เข้าบำบัดครบ ได้รับการติดตามครบอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี
ตัวหาร จำนวนผู้ป่วยที่บำบัดครบ และได้รับการติดตามทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 80.41 ค่าน้อยสุด : 36.00 ค่ามากสุด : 100.00
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-07 11:23:09 โดย atd