ATD010 : ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับบำบัดครบ ได้รับการติดตามครบ แล้วไม่กลับไปเสพซ้ำ ปี 2563
รหัส ATD010
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับบำบัดครบ ได้รับการติดตามครบ แล้วไม่กลับไปเสพซ้ำ
ตัวตั้ง จำนวนผู้เข้ารับบำบัดครบ ได้รับการติดตามครบ แล้วไม่กลับไปเสพซ้ำ
ตัวหาร จำนวนผู้เข้ารับบำบัดครบ ได้รับการติดตามครบ แล้วไม่กลับไปเสพซ้ำทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 84.35 ค่าน้อยสุด : 66.67 ค่ามากสุด : 93.33
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-07 11:24:02 โดย atd