ATD011 : ร้อยละ 65 ของผู้เข้ารับการบำบัดครบ ได้รับการติดตาม และมีอาชีพ ปี 2563
รหัส ATD011
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 65 ของผู้เข้ารับการบำบัดครบ ได้รับการติดตาม และมีอาชีพ
ตัวตั้ง จำนวนผู้ป่วยที่บำบัดครบได้รับการติดตาม แสดงความต้องการด้านอาชีพหรือศึกษาต่อ
ตัวหาร จำนวนผู้ป่วยที่บำบัดครบได้รับการติดตาม แสดงความต้องการด้านอาชีพหรือศึกษาต่อทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 84.07 ค่าน้อยสุด : 75.00 ค่ามากสุด : 88.89
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-07 11:24:50 โดย atd