CCT001 : อัตราความสำเร็จของการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ปี 2564
รหัส CCT001
ชื่อตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จของการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ตัวตั้ง จำนวนการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศในเดือน
ตัวหาร จำนวนการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศทั้งหมดในเดือน
ปี 2564
ค่าเฉลี่ย : 22.92 ค่าน้อยสุด : 0.00 ค่ามากสุด : 100.00
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-25 14:10:32 โดย