CCT002 : อัตราการซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ปี 2563
รหัส CCT002
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวตั้ง จำนวนวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบำรุงรักษาในเดือน
ตัวหาร จำนวนวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องบำรุงรักษาทั้งหมดในเดือน
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 87.64 ค่าน้อยสุด : 62.50 ค่ามากสุด : 100.00
วิเคราะห์กราฟ
การซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากการบำรุงรักษาส่วนใหญ่ทำนอกเวลาราชการ ห้องทำงานส่วนใหญ่จะปิดทำให้ไม่สามารถทำได้ครบ ซึ่งจะนำแผนการบำรุงรักษาไปชี้แจงให้ต่อหน่วยงานทราบว่าจะมีการบำรุงรักษา
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-08 17:38:59 โดย cct