FIN001 : อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ปี 2563
รหัส FIN001
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ตัวตั้ง จำนวนสินทรัพย์หมุนเวียน
ตัวหาร จำนวนหนี้สินหมุนเวียน
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 1.62 ค่าน้อยสุด : 1.17 ค่ามากสุด : 1.95
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-29 11:43:51 โดย fin