IMS002 : Information System Down Time ปี 2563
รหัส IMS002
ชื่อตัวชี้วัด Information System Down Time
ตัวตั้ง จำนวนครั้งของระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้เกิน 15 นาทีหลังจากมีการแจ้ง
ตัวหาร จำนวนครั้งของระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 89.50 ค่าน้อยสุด : 82.00 ค่ามากสุด : 94.00
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-08 18:09:44 โดย ims