LAB001 : อัตราการไม่รายงาน Lab วิกฤติ ปี 2563
รหัส LAB001
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการไม่รายงาน Lab วิกฤติ
ตัวตั้ง จำนวนครั้งของอุบัติการณ์ไม่รายงาน Lab วิกฤติ
ตัวหาร จำนวน Lab วิกฤติทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 0.00 ค่าน้อยสุด : 0.00 ค่ามากสุด : 0.00
วิเคราะห์กราฟ
การรายงาน LAB วิกฤติ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจาก เมื่อพบเจอ LAB วิกฤติทางห้องปฏิบัติการจะโทรแจ้งหน่วยงานต้นเรื่องโดยทันที และในการรายงานผลจะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนทุกครั้ง ให้บันทึกค่าวิกฤติ และแจ้งชื่อผู้รับสาย เวลา // กรณีมีมีการทบทวนเปลี่ยนแปลงค่าวิกฤติในทีม PCT ห้องปฏิบัติการกำหนดให้มีการแก้ไขในโปรแกรม labplus ทุกครั้ง
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-05 09:44:32 โดย lab