LAB002 : อัตราการรายงานผลผิดพลาด ปี 2563
รหัส LAB002
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการรายงานผลผิดพลาด
ตัวตั้ง จำนวนครั้งอุบ้ติการณ์การรายงานผลผิดพลาด
ตัวหาร จำนวน Lab ทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 0.00 ค่าน้อยสุด : 0.00 ค่ามากสุด : 0.00
วิเคราะห์กราฟ
จากกราฟพบว่าปีงบประมาณนี้ไม่พบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด เนื่องจาก กำหนดให้มีการ Double check โดยนักเทคนิคการแพทย์อีกคนก่อนรายงานผล และมีการตรวจสอบ Correlation ของผลแลปทุกครั้ง ส่วนผลการตรวจวิเคราะห์ที่เป็น Out lab ใช้ระบบ scan เป็นรูปภาพ ไม่มีการ KEY ผลของ Out lab
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-05 10:16:52 โดย lab