LAB004 : อัตราการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ปี 2563
รหัส LAB004
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
ตัวตั้ง จำนวนครั้งของการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
ตัวหาร จำนวนรายการที่ส่งตรวจ
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 0.28 ค่าน้อยสุด : 0.16 ค่ามากสุด : 0.45
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-05 11:53:05 โดย LAB