LAB008 : การทำ External QC งานจุลทรรศนศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ปี 2563
รหัส LAB008
ชื่อตัวชี้วัด การทำ External QC งานจุลทรรศนศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ตัวตั้ง ผล EQA งานจุลทรรศนศาสตร์
ตัวหาร งานจุลทรรศนศาสตร์
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 2.37 ค่าน้อยสุด : 0.00 ค่ามากสุด : 3.29
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-05 22:37:12 โดย LAB