OPD001 : อัตราการความพึงพอใจของผู้รับบรการต่องานผู้ป่วยนอก ปี 2563
รหัส OPD001
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการความพึงพอใจของผู้รับบรการต่องานผู้ป่วยนอก
ตัวตั้ง จำนวนผลลัพท์ที่ได้
ตัวหาร 100
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 79.23 ค่าน้อยสุด : 71.47 ค่ามากสุด : 84.77
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-29 14:50:57 โดย opd