OPD002 : อัตราระยะเวลาเฉลี่ยในการรอรับบริการตั้งแต่ซักประวัติจนถึงรอหน้าห้องตรวจ ปี 2563
รหัส OPD002
ชื่อตัวชี้วัด อัตราระยะเวลาเฉลี่ยในการรอรับบริการตั้งแต่ซักประวัติจนถึงรอหน้าห้องตรวจ
ตัวตั้ง จำนวนผูรับบรการไม่เกิน10นาที
ตัวหาร จำนวนผู้มารับบรการทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 96.62 ค่าน้อยสุด : 86.67 ค่ามากสุด : 127.27
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-29 15:32:22 โดย opd