PCH002 : หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ > 75% ปี 2563
รหัส PCH002
ชื่อตัวชี้วัด หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ > 75%
ตัวตั้ง หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ก่อนคลอด 5 ครั้ง *100
ตัวหาร จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 83.17 ค่าน้อยสุด : 73.12 ค่ามากสุด : 89.24
วิเคราะห์กราฟ
การวิเคราะห์ข้อมูล 1.แฝด/คลอดก่อนกำหนด 2.ทำงานต่างถิ่น/มาเลเซีย 3.ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 4.ไม่ว่าง/ไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ การวางแผนและการแก้ปัญหา 1.ค้นหา Early ANC โดยเน้นระบบเชิงรุกและให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 2.ติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ขาดนัดให้มาฝากครรภ์ทันที/ให้บริการฝากครรภ์เชิงรุก รับบริการสถานบริการใกล้เคียง 3.เน้นการเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ 4.แนะนำฝากครรภ์ในสถานบริการใกล้เคียง กรณีอยู่นอกพื้นที่
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2021-01-14 10:04:43 โดย pch