TBD001 : อัตราผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ได้รับการรักษาสำเร็จ ปี 2563
รหัส TBD001
ชื่อตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ได้รับการรักษาสำเร็จ
ตัวตั้ง จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาหายและรักษาครบ
ตัวหาร จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 65.81 ค่าน้อยสุด : 5.56 ค่ามากสุด : 94.44
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-28 15:54:48 โดย