TBD004 : อัตราการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดพบเชื้อรายใหม่ ปี 2563
รหัส TBD004
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดพบเชื้อรายใหม่
ตัวตั้ง จำนวนผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ตรวจพบและขึ้นทะเบียนรักษา
ตัวหาร จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่องค์การอนามัยโลกคาดประมาณ
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 45.14 ค่าน้อยสุด : 33.33 ค่ามากสุด : 50.00
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-29 10:58:07 โดย