TTM001 : อัตราผู้รับบริการป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเท่ากับร้อยละ 20 ปี 2563
รหัส TTM001
ชื่อตัวชี้วัด อัตราผู้รับบริการป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเท่ากับร้อยละ 20
ตัวตั้ง จำนวนครั้งผู้ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวหาร จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับการบริการทั้งหมด
ปี 2563
ค่าเฉลี่ย : 18.20 ค่าน้อยสุด : 16.05 ค่ามากสุด : 21.47
วิเคราะห์กราฟ
แนวโน้มผู้มารับบริการลดลง*ตัวชี้วัดปี 61-62 ไม่นับรวมการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจาก -มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.สต เครือข่ายที่มีแพทย์แผนไทยมากขึ้น -เลือกไปรพสต.ใกล้บ้าน (6แห่ง) -ลดวัน ลดคน ให้บริการนอกเวลาจาก 7 วัน เหลือ 2 วันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและเหนื่อยล้าสะสม -สถานที่ให้บริการคับแคบ เตียงไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า (Golden time) -สถานการณ์ดรคโควิท19 ระบาดทำให้ต้องงดการให้บริการแพทย์แผนไทยช่วงไตรมาส3-4
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-30 15:02:46 โดย ttm