TTM007 : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยปฏิบัติงานในรพสต.15แห่งครบ100% ปี 2564
รหัส TTM007
ชื่อตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยปฏิบัติงานในรพสต.15แห่งครบ100%
ตัวตั้ง จำนวนเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยในแต่ละรพ.สต.
ตัวหาร จำนวนรพ.สต.ทั้งหมดในอำยะรัง
ปี 2564
ค่าเฉลี่ย : 15.00 ค่าน้อยสุด : 0.00 ค่ามากสุด : 60.00
วิเคราะห์กราฟ
บันทึกข้อมูลล่าสุด : 2020-12-30 15:19:15 โดย ttm