ร้องเรียน/ร้องทุกข์

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

1.ทําหนังสือถึง โรงพยาลยะรัง ที่อยู่ โรงพยาลยะรัง 106 ม.1 ถนนสิโรรส ตําบลปิตูมุดี อําเภอยะรัง จังหวัด ปัตตานี 94160
2.ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-439532 ต่อ 3135 , 088-5909208 ในเวลาราชการ
3.ทางโทรสาร หมายเลข 073-439205 
4.จุดรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย รพ.ยะรัง, ตู้รับความคิดเห็น
5.ทางเพจโรงพยาบาลชุมชนยะรัง และเว็บไซต์โรงพยาบาลยะรัง
6.ID LINE = 0885909208 ศูนย์รับร้องเรียน
7.ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม,ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 111 (สายด่วน 1111) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน(ที่ทําการอยู่ อบต.) และหน่วยงานอื่นๆ