ประกาศทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน 2556-2561

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO