ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO