ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชระเบียน , งานการเงินและบัญชี)

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO