ITA-2565

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Category:

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1

 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

   1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานปีงบประมาณ 2565
   1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 

 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT 2

 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
   1.1 ทำเนียบผู้บริหาร
   1.2 นโยบายของผู้บริหาร
   1.3 โครงสร้างโรงพยาบาลยะรัง
   1.4 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560
   1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
   1.6 ข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 
   1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
   1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
 5.ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
 6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 7.ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 8.ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลยะรัง 2562-2567
 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
    17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
    17.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565
    17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
    17.4 ประกาศแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
    17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

 MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 

 MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

 1.ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2.ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการใช้รถยนต์ราชการ โรงพยาบาลยะรัง ปีงบประมาณ 2565

 MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

 1.ขอรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ธันวาคม 2564
 2.ขอรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มกราคม 2565
 3.ขอรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 
4.ขอรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มีนาคม 2565
 5.ขอรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เมษายน 2565
 6.ขอรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤษภาคม 2565

 MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
 

 1.บันทึกแจ้งเวียน และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
 2.มาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 3.หนังสือคำมั่นของคนที่ได้ระดับต้องปรับปรุง
 4.สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

 1.บันทึกลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก

 MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
   
 MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
 

 1.คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
 2.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการการทุจริต
 3.ขออนุมัติเผยแพร่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
 4.บันทึกขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 

 1.ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน
 2.สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
 

 1.ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 
2.โครงการแผนงานป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี 2565

 MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
 

 1.บันทึกลงนามมาตรการป้องกันการรับสินบน

 MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 

 1.บันทึกแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2564
 2.ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ 2564

 MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
 

 1.บันทึกลงนามและเผยแพร่แบบฟอร์มผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน
 2.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุของราชการ
 3.แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุของราชการ

 MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
 

 1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและพฤติกรรมมิชอบประจำปี 2565
 2.แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการอ65 แบบฟอร์มที
 3.บันทึกแบบฟอร์มที่ 1

 MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
 

 1.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2565

 MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
 

 1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ็อน
 2.บันทึกข้อความและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
 

 

 MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

 1.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการรับของขวัณหรือประโยชน์อื่นใด
 2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 3.เรี่ยไรห้ามการเรี่ยไร การให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ของหน่วยงานโรงพยาบาลยะรัง ประจำปี งบประมาณ 2565

 MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
 

 

 MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 

 1.บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
 2.คำประกาศเจตนารมณ์ รพ.ยะรัง 65
 3.ภายถ่ายกิจกรรม

 MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 

 1.บันทึกอนุมัติลงนามประกาศเจตนารมณ์การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน
 2.ประกาศเจตนารมณ์และการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน
 3.คู่มือแนวปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 4.หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์
 
5.การขอประกาศเจตนารมณ์และการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทํางาน