ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ได้เพื่อเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (งานเวชระเบียน , งานการเงินและบัญชี)

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO