ฉีดวัคซีนเชิงรุก

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

แพทย์หญิงนินี สุไลมาน นำทีมแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ และรถ Refer รพ.ยะรัง ร่วมดูแลและประเมินอาการ ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 จนทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจ และหายกลัวการฉีดวัคซีนโควิด-19  เสริมให้มีทัศนคติทีดีต่อวัคซีน และนำไปสู่ การชักชวน สมาชิกในครอบครัว ญาติๆ และคนอื่นๆ ให้มาฉีดวัคซีน เพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ