ประวัติความเป็นมา

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

 

   ชื่อโรงพยาบาล   :  (ภาษาไทย)   โรงพยาบาลยะรัง

                          (ภาษาอังกฤษ)  YARANG HOSPITAL

 ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  :     106  ถ.สิโรรส  ม.1 ต.ปิตูมุดี  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  94160

 โทรศัพท์. 073439018         

 โทรสาร. 073439205          

 เจ้าของ / ต้นสังกัด

        โรงพยาบาลรัฐบาล

        ต้นสังกัดในส่วนกลาง  (กรม/กระทรวง)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        ต้นสังกัดในพื้นที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

  
  ลักษณะบริการ

          โรงพยาบาลยะรังสร้างขึ้นบนที่ดินบริจาคของราษฎร จำนวน 11 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา เริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ.2527 เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง เปิดบริการแก่ประชาชนครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2529  และได้ยกสถานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง วันที่ 27 สิงหาคม  2539  จำนวนเตียงผู้ป่วยในที่เปิดบริการ 30 เตียง   ดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับต้น

บริบทขององค์กร

ขอบเขตบริการ  (Scope  of  Service)

       ให้การดูแลรักษาระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับต้น แก่ประชาชนในอำเภอยะรังและพื้นที่ใกล้เคียง และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

รูปแบบการบริการ

       1.  บริการในระดับ Primary health care

       2.  บริการในระดับทุติยภูมิระดับต้น

 

พื้นที่รับผิดชอบหรือกลุ่มเป้าหมาย

       รับผิดชอบประชาชนในเขตอำเภอยะรัง ทั้งสิ้นจำนวน   94,667  ราย  (ข้อมูลประชากรจาก UC ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2562) ประกอบด้วย รพ.สต.และ PCU ดังนี้

       1.  PCU โรงพยาบาลยะรัง

       2.  รพ.สต.เมาะมาวี

       3.  รพ.สต.ยะรัง

       4.  รพ.สต.ปิตูมุดี

       5.  รพ.สต.ประจัน

       6.  รพ.สต.สะดาวา

       7.  รพ.สต.กระโด

       8.  รพ.สต.คลองใหม่

       9.  รพ.สต.เขาตูม

       10.รพ.สต.บือแนปีแน

       11.รพ.สต.จาเราะบองอ

       12.รพ.สต.กอลำ

       13.รพ.สต.สะนอ

       14.รพ.สต.สะตา

       15.รพ.สต.ระแว้ง

       16.รพ.สต.วัด

 

ขนาดและที่ตั้ง

     ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ต.ปิตูมุดี  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  ติดทางหลวงแผ่นดินสายปัตตานี – ยะลา  ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะรังประมาณ 1 ก.ม.  ทิศเหนือ ติดต่อเขตอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทิศใต้ ติดต่อเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตอำเภอมายอ และอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตอำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ

                  พื้นที่อำเภอยะรัง  ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ประมาณ 35 กิโลเมตร 


ประชากร

ประชากร

ประชากร

จำนวน

ร้อยละ

รวมทั้งหมด

94,667

100

เพศชาย

46,884

49.53

เพศหญิง

47,783

50.47

จำนวนหลังคาเรือน

17,350

-

 

ลักษณะภูมิอากาศ

        สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป จะมี 2 ฤดู  คือ  ฤดูร้อนและฤดูฝน  ฤดูร้อนจะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงกรกฎาคม  ส่วนฤดูฝน จะเริ่มมีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม  ในของแต่ละปี 


การปกครอง

         อำเภอยะรังแบ่งการปกครองเป็น  12 ตำบล  72 หมู่บ้าน  1 เทศบาล 

 

ศาสนา

          ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 96.68 ของประชากรทั้งหมด และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.32

 

การประกอบอาชีพ

          ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การปศุสัตว์ และหัตการในครัวเรือน 

 

การศึกษา

          อำเภอยะรังมีโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา จำนวน 34 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยอิสลาม จำนวน 1 แห่งและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 8 แห่ง ถึงแม้จะมีสถานศึกษาจำนวนมาก แต่จากการสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพ พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในโรงเรียนสอนศาสนา  สำหรับคนที่ศึกษาตามระบบการศึกษาปกติจะมีการปิดโรงเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่องและตัวระบบการศึกษาไม่เอื้อให้นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน 


การคมนาคม

          อำเภอยะรังมีการคมนาคม ติดต่อกับอำเภออื่นๆ และจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก โดยมีทางหลวงแผ่นดิน สาย 410  ซึ่งจากจังหวัดปัตตานี ถึงจังหวัดยะลา  เป็นระยะทาง  39  กิโลเมตร


สถานที่ท่องเที่ยว


          อำเภอยะรังมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโบราณสถาน ได้แก่  โบราณสถานบ้านจาเละ ตั้งอยู่ตำบลระแว้ง 


ลักษณะโดยรวมของบุคลากร


สัดส่วนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อจำนวนประชากร

  ประเภทบุคลากร

จำนวนบุคลากรที่มีอยู่จริง

สัดส่วนต่อประชากร

แพทย์

7

1 : 13,455

ทันตแพทย์

4

1 : 23,547

เภสัชกร

5

1 : 18,837

พยาบาลวิชาชีพ

120

1 : 784

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

74

1 : 1,272