วิสัยทัศน์ พันธกิจ

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

วิสัยทัศน์

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีคุณภาพและปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน มุ่งเน้นการสร้างกลไกสุขภาวะของประชาชน

- โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ คือ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงที่มีผลการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยและการบริหารจัดการ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจังหวัดปัตตานี

- คุณภาพ คือ คุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วย โดยใช้หลัก Patient and Personnel Safety ,Quality, HPH

- ปลอดภัย คือ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย

- ความไว้วางใจ คือ ไม่มีข้อร้องเรียน,ความพึงพอใจ

- สร้างสุขภาวะของประชาชน คือ โรงพยาบาลผ่านการรับรอง DHSA

 

พันธกิจ

     1. ให้บริการดูแลรักษาสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

     2. สร้างความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและบุลคลากร

     3. สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งมุ่งเน้นสุขภาวะ

 

เป้าประสงค์ 4 ด้าน

     1. ด้านผู้รับบริการ : ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีความพึงพอใจ และภาวะแทรกซ้อนจากโรคลดลง

     2. ด้านผู้ให้บริการ : ผู้ให้บริการมีความสุข ปลอดภัย และมีสมรรถนะเพียงพอในการให้บริการ

     3. ด้านองค์กร : เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

     4. ด้านชุมชน: ประชาชนมีสุขภาพดี เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง

 

ค่านิยมขององค์กร

    SMART Hos

     S :  Standard มาตรฐาน

     M : Management by fact นำข้อมูลมาตัดสินใจ 

     A : Agility ความคล่องตัว

     R : Responsibility ความรับผิดชอบ

     T : Teamwork การทำงานเป็นทีม

     H : Hospitality ต้อนรับด้วยจิตบริการ

 

เข็มมุ่ง

1.พัฒนาระบบบริการกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูง ACS , HI , Sepsis , Stroke

2.พัฒนาระบบ Digital Transformation

3.มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย

4.พัฒนาโครงสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภคให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน