การเงินและบัญชี

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

หน่วยงาน : การเงินและบัญชี


อัตรากำลัง

 • นางแวแอเสาะ มูซอ     ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางรินดา เจ๊ะกา         ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวตายีบ๊ะ มูน๊ะ     ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นายอดุลย์ มาหิเละ      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ
 • นางสาวซุไรยา อิบนีอามีน    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ขอบเขตให้บริการ

 • งานการเงิน  มีหน้าที่ในเรื่องของการรับและการเบิกจ่ายเงิน
 • งานบัญชี มีหน้าที่ในเรื่องข้อมูลด้านการเงิน ประมวลผลเป็นรูปแบบของงบการเงินเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานะการเงินการคลัง

เป้าหมาย (Goal)

 • การรับเงิน ---> ถูกต้อง
 • การจ่ายเงิน ---> ถูกต้อง ตรวจสอบได้
 • การทำบัญชี ---> ถูกต้อง ตรวจสอบได้
 • การเก็บรักษาเงิน ---> ปลอดภัย ไม่สูญหาย
 • รายงาน ---> โปร่งใส ทันเวลา ตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด (KPI)

 • อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)   
 • อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)
 • อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio) 

ผลการดำเนินงาน

 • -

รายงาน