ส่วนงานภายใน

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยะรัง

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมาะมาวี

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปิตูมุดี

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจัน

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะดาวา

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระโด

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองใหม่

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาตูม

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บือแนปีแน

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จาเราะบองอ

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กอลำ

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะนอ

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะตา

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระแว้ง

> โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด

> PCU โรงพยาบาลยะรัง

>>>