จริยธรรมข้าราชการ (ITA)

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO


 ITA ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประกาศและข้อกำหนด โรงพยาบาลยะรัง


 


 การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการโรงพยาบาลยะรัง


 


 การจัดการเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลยะรัง


 • คุ่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 • แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เอกสารบรรยายของ ปปช เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 • รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 


 การควบคุมภายใน


 • แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
 • แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 • รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
 • อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562
 • แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์
 • แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2562
 • รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562

 


การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน


 


กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 


กฏหมายเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์