จริยธรรมข้าราชการ (ITA)

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO


 ITA ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประกาศและข้อกำหนด โรงพยาบาลยะรัง


 


 การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการโรงพยาบาลยะรัง


 


 การจัดการเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลยะรัง


 


 การควบคุมภายใน


 


การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน


รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน

 


กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 


กฏหมายเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์