จริยธรรมข้าราชการ (ITA)

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

จริยธรรมข้าราชการ (ITA)

[ ITA-2567 ]

ITA-2566 ]

ITA-2565 ]

ITA-2564 ]

ITA-2563 ]

ITA-2562 ]


 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต


 ประกาศและข้อกำหนด โรงพยาบาลยะรัง


 การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการโรงพยาบาลยะรัง


 การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลยะรัง


 การควบคุมภายใน

 

นโยบาย

 

ระเบียบปฏิบัติ

 

 


การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน

    ระบบการจัดการด้านยา

    รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน


กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


กฏหมายเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์